Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

KÊ HOACH PHONG CHÔNG MA TÚY NĂM HỌC 2013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Võ Thành
Ngày gửi: 16h:26' 11-07-2013
Dung lượng: 37.0 KB
Số lượt tải: 742
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD&ĐT NGHĨA ĐÀN        CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.                Số :       /QĐ.NT                                  Nghĩa Lâm, ngày   12   tháng07   năm 2013     KẾ HỌACH PHÒNG CHỐNG MA TÚY TRONG TRƯỜNG HỌC Năm học 2011 - 2012   - Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 07 tháng 5 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 1234/KH-SGD&ĐT ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới
  . Trường THCS Nghĩa Lâm xây dựng kế họach “Thực hiện phòng chống ma túy trong trường học” năm học 2013-2014 với các nội dung sau đây: I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :    - Tuyên truyền, phổ biến luật phòng chống ma túy trong trường học nhằm giáo dục nâng cao nhận thức và hiểu biết về tác hại của ma túy đối với CB,GV,CNV và HS.    - Phối hợp với công an Huyện, Xã tổ chức giáo dục việc phòng chống ma túy trong  nhà trường nhằm xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, không có ma túy  và các tệ nạn xã hội.    - Thực hiện hiệu qủa công tácPCMT-TNXH trong trường học góp phần xây dựng môi trường lành mạnh, góp phần đảm bảo ANCT-TTXH tại địa phương. II/ NỘI DUNG THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG MA TÚY TRONG NHÀ TRƯỜNG    1/ Công tác tổ chức tuyên truyền giáo dục PCMT và quản lý hồ sơ :    - Thực hiện kế họach liên ngành giáo dục Huyện và công an Huyện Nghĩa Đàn, trường phối hợp với ngành công an Huyện, Xã, tổ chức tuyên truyền về tác hại của ma túy và công tác PCMT-TNXH cho đội ngũ CB,GV,CNV và HS.    - Phối hợp với công an Xã, tại địa phương có các biện pháp phòng ngừa, ngăn chận tệ nạn hút, chích, buôn bán ma túy và chất gây nghiện trong trường học.    2/ Kế họach thực hiện :    - Quán triệt luật phòng chống ma túy và kế họach phòng chống ma túy trong trường học đến tòan thể CB,GV,CNV va HS.    - Tổ chức cam kết tham gia phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường.    - Thường xuyên quản lý chặt chẽ và theo dõi việc phòng chống ma túy trong trường học, nếu phát hiện các hiện tượng vi phạm nhà trường phối hợp với công an xã, và gia đình giáo dục vận động đưa đi cai nghiện tại các trung tâm cai nghiện công đồng.    - Tổ chức các họat động tuyên truyền bằng các hình thức : Tuyên truền về công tác phòng chống ma túy, banrol, khẩu hiệu, các cuộc thi tím hiểu luật PCMT-TNXH, công tác PCMT-TNXH, cổ động tuyên truyền PCMT-TNXH..... bảng tuyên truyền, hộp thư xanh.    Định kỳ sơ , tổng kết kết quả công tác PCMT-TNXH trong đơn vị, kịp thời chấn chỉnh các họat động sai trái và báo cáo kịp thời với ngành, công an địa phương về các hiện tượng vi phạm luật PCMT-TNXH (Nếu có). 3/ Tổ chức phân công :    - Tháng 9,10 : Củng cố Ban chỉ đạo PCMT-TNXH của trường, lập kế họach PCMT-TNXH năm học 2013-2014, tổ chức phân công từng thành viên trong ban chỉ đạo. Tổ chức cho CB,GV,CNV và HS làm cam kết PCMT-TNXH. Tổ chức tuyên truyền luật PCMT-TNXH, các kế họach PCMT đến CB,GV,CNV và HS. trang bị thêm các bảng tuyên truyền PCMT-TNXH, tổ chức giáo dục lồng ghép nội dung PCMT trong trường học, tổ chức cam kết PCMT-TNXH trong CB,GV,CNV và HS.    - Tháng 11,12 : Tiếp tục thực hiện kế họach PCMT-TNXH, tổ chức thi tìm hiểu luật PCMT-TNXH , tiếp tục tổ chức lồng ghép nội dung PCMT trong trường học. Sơ kết PCMT-TNXH  6 tháng cuối năm 2013, kế họach PCMT-TNXH 6 tháng đầu năm 2014.    - Tháng 01 đến tháng 05/2014 tiếp tục tăng cường công tác PCMT-TNXH, tiếp tục tổ chức giáo dục lồng ghép nội dung PCMT trong trường học; tham gia các họat động PCMT do cấp trên phát động, tổng kết công tác PCMT-TNXH trong năm học.       4/ Phân công cụ thế :    - Hiệu trưởng  (Kiêm trưởng ban PCMT-TNXH) chịu trách nhiệm chung, xây dựng kế họach PCMT-TNXH, tổ chức tuyên truyền luật PCMT-TNXH đến CB,GV,CNV    -
 
Gửi ý kiến